Kaalaman

Project EASE FILIPINO III Modyul 5 : Liham-Paanyaya sa Isang Panauhing Tagapanayam
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year III

Description: 
Ang pag-aaralan mo ngayon ay isang pangwakas na gawain ng kabuuan ng mga araling iyong pinag-aralan. Tiyak na magiging kawili-wili ito para sa iyo sapagkat nauukol ito sa pagliham sa isang taong nais anyayahan upang maging tagapanayam. Naranasan mo na bang makapakinig ng isang panayam? Natatandaan mo pa ba ang mga paksang tinalakay at mga kaalamang iyong natutunan? Kung nagsilbi kang tagapakinig noon, subukin mo namang maging tagapag-anyaya ng panauhing tagapagsalita ngayon?


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO III Modyul 5: Liham-Paanyaya sa Isang Panauhing Tagapanayam