Florante at Laura

Project EASE FILIPINO II Modyul 6 : Ang Baguntaong Nakagapos
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Description: 
Mahal kong estudyante, nakarating ka na ba sa isang madilim na gubat na hindi halos mapasok ng sikat ng araw? Ano kaya ang mararamdaman mo kung igapos ka sa gubat na tahanan ng iba’t ibang uri ng mababangis na hayop? Tuklasin mo ang naramdaman ng isang makisig na baguntao, o kabataang lalaki, nang igapos siya sa gubat. Sino kaya ang nag-isip ng kasamaang ito sa kanya? At bakit? Sasagutin sa modyul na ito ang mga tanong na iyan.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II