pokus ng pandiwa

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 19: Pagkilala ng Magkatulad at Magkasalungat na Ideya at Pagkuha ng Mahahalagang Puntos sa mga Pahayag
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Simula pa man ng iyong buhay mag-aaral sa unang baitang ay kinailangan nang ituro sa iyo ang pagkakatulad at pagkakaiba ng maraming bagay - mula sa kulay, hugis, at titik- upang ihanda ka sa pagbasa at pag-unawa sa mundong ginagalawan mo. Gayundin naman, sa karamihan ng dapat mong malaman at tandaan, hinubog na rin ang iyong kakayahan na bigyang-tuon ang mahahalagang puntos sa iyong naririnig o nababasa. Upang mahasa pa nang lubusan ang mga kakayahang ito, ihinanda ang mga aralin sa modyul na ito. Inaasahan na matatamo mo ang mga kasanayang nakapaloob sa bawat aralin nang sa gayon ay humusay ka pa sa pagbasa at pagsulat.