Isang Pamayanan at isang Bansa

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 2 Modyul 11 : Katotohanan, Paninindigan Ko
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Nasubukan mo na bang pagkatiwalaan ng isang isang lihim isang kaibigan, kapatid o ng iyong magulang? Ano ang iyong ginawa lihim na ito? Sinabi mo ba ito sa iba o iyong pinanatiling lihim? Marahil ay maalala mong napagalitan ka ng nanay mo dahil sinabi ng kapatid mong nakita ka niyang hindi ka pumasok sa paaralan. Nahuli ka ng iyong guro na nangongopya ng ituro ka ng isa mong kaklase. Ano nga ba ang pagsasabi ng katotohanan? Paano ba magiging tapat sa salita at sa gawa?


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2