Filipino

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 02: Gawing Plus ang Minus
  |  Educational level: Year I

Description: 
Ang modyul na ito ay sadyang binuo upang maunawaan mong mabuti ang mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapahalaga I kahit hindi ka makapasok sa paaralan nang regular. Upang maging lubos ang iyong pag-unawa sa mga nilalaman ng aralin, sundin mo nang tapat ang sumusunod na tagubilin: 1. Basahin ang modyul ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga gawain. 2. Unawaing mabuti ang nilalaman ng paksang-aralin. 3. Basahin at sundin ang mga panuto at ibang tagubilin. 4. Pag-isipang mabuti ang sagot sa bawat tanong bago ito isulat sa tanging kuwaderno sa Edukasyon sa Pagpapahalaga. 5. Maging tapat sa iyong sarili sa lahat ng pagkakataon. Laging isaalang-alang ang iyong puso at damdamin sa pagsagot sa mga tanong. Gamiting gabay ang layuning matuto at mapaunlad ang sariling pagkatato sa lahat ng mga gawain. at marami pang iba

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

Edukasyon sa Pagpapaha

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga I Modyul 01: Tinedyer Ako!
  |  Educational level: Year I

Description: 
Ang modyul na ito ay sadyang binuo upang maunawaan mong mabuti ang mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapahalaga I kahit hindi ka makapasok sa paaralan nang regular. Upang maging lubos ang iyong pag-unawa sa mga nilalaman ng aralin, sundin mo nang tapat ang sumusunod na tagubilin: 1. Basahin ang modyul ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga gawain. 2. Unawaing mabuti ang nilalaman ng paksang-aralin. 3. Basahin at sundin ang mga panuto at ibang tagubilin. 4. Pag-isipang mabuti ang sagot sa bawat tanong bago ito isulat sa tanging kuwaderno sa Edukasyon sa Pagpapahalaga. at maraming iba pa

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHA

Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 18: ANG PILIPINO SA PAMBANSANG KAUNLARAN
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Ikaw ay nasa ika-19 modyul na. Sa puntong ito ay mayroon ka nang ganap na kaalaman sa mga programang pangkaunlaran ng Pilipinas na naglalayon na tugunan ang iba’t ibang isyu at suliraning pangkaunlaran na kinakaharap ng ating bansa. Maaari mong magamit ang mga batayang konsepto sa Ekonomiks upang maunawaan ang mga aspekto ng ekonomiya ng Pilipinas. Ikaw din ay may matibay na paggagap na sa konsepto ng kaunlaran at ang iba’t ibang salik na nakakaapekto sa kaunlaran ng isang bansa tulad ng Pilipinas na iyong nabatid sa Modyul 17. Ngunit, alam mo ba ang bahaging iyong gagampanan sa kaunlaran ng iyong sarili at ng ating bansa? Sa modyul na ito mo malalaman ang iba’t ibang stratehiya na maaari mong gamitin upang makatulong sa kaunlaran ng iyong sarili at ng bansang Pilipinas.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 17: MGA SULIRANIN, ISYU, AT PROGRAMANG PANGKAUNLARAN
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Ikaw ay nasa ika-18 modyul na. Sa puntong ito ay mayroon ka nang ganap na kaalaman sa mga batayang konsepto sa ekonomiks na maaari mong magamit upang maunawaan ang mga aspetong pangkaunlaran ng isang bansa. May matibay na paggagap ka na rin sa iba’t ibang salik na kinakailangan upang umunlad ang isang bansa tulad ng Pilipinas. Ang iyong kaalaman sa iba’t ibang palatandaan ng pag-unlad mula sa nakaraang modyul magagamit mo upang masuri ang kalagayan ng Pilipinas sa modyul na ito. Inaasahan sa modyul na ito ay masusuri mo ang iba’t ibang isyu, suliranin, at mga programang pangkaunlaran na nararanasan ng Pilipinas at daigdig sa kasalukuyan

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 16: PAMBANSANG KAUNLARAN
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Ikaw ay nasa ika-17 na modyul na. Sa puntong ito ay mayroon ka nang ganap na kaalaman sa mga batayang konsepto sa ekonomiks. Gagamitin mo ngayon ang mga konseptong iyon upang maunawaan ang mga aspeto ng pambansang kaunlaran. Hindi sapat na alam mo lamang kung paano umaandar o tumatakbo ang ating ekonomiya. Mahalaga na ikaw ay may matibay na paggagap sa konsepto ng pag-unlad upang iyong masuri kung matatamo ba talaga ng Pilipinas ang pambansang kaunlaran. Sa modyul na ito, masusuri mo ang mga pagsisikap ng Pilipinas na makamit ang pag-unlad. Sasagutin mo rin ang tanong na: Bakit kailangan ang pambansang kaunlaran?

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 14: PATAKARAN SA PANANALAPI
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Humihingi ka ba ng pera sa magulang mo? Bakit ba mahalaga ang pera? Kung gaano kahalaga sa iyo ang pagsasaayos ng pera mo ay ganito din ito kahalaga sa ating bansa. Ang ganitong pagsasaayos ng pananalapi ng bansa ay hindi na kayang gampanan ng pamahalaan kung nag-iisa lamang, kaya kailangan niya ng patakaran sa pananalapi. Sa modyul na ito ay tutulungan ka naming maintindihan mo ang patakaran ng pananalapi sa ating bansa.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 10: SEKTOR NG AGRIKULTURA, INDUSTRIYA AT PANGANGALAKAL
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Magandang araw sa iyo. Handa ka na ba sa pagsisimula ng bagong Modyul? An gating modyul ay tungkol sa pag-aaral ng tatlong mahahalagang sector ng ekonomiya: agrikultura, industriya at pangangalakal. Pamilyar ka ba dito? Sa araw araw nating Gawain, marami tayong mga ginagamit na bagay upang matugunan an gating mga pangangailangang material. Naisip mo ba kung sino sino ang gumagawa nito? Iyan ay masasagot sa pag-aaral natin ngayon dahil ang mga sector na ating pag-aaral ngayon ang siyang nangangalaga sa mga produksyon ng mga pangunahing kagamitan.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 09: Implasyon
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Ang presyo ng mga produkto at serbisyo sa mga nagdaang panahon ay malinaw nating makikita na may malaking pagbabago. Ito ay isang realidad na ng buhay na hindi na yata natin magagawang matakasan. Ang idinudulot nito sa atin ay isang krisis pang-ekonomikong pang personal o nasyonal o pareho. Sa modyul na ito, pag-aaralan natin kung ano ang implasyon, bakit may implasyon, anu-ano ang epekto ng implasyon sa atin, at ano ang mga hakbangin upang ito ay maiwasan.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 07: ANG PAMILIHAN AT ISTRUKTURA NITO
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Kung iyong matatandaan, nabinggit sa mga naunang modyul na ang tatlong pundamental na tanong na sinasagot ng ekonomiks ay (1) Ano at gaano karami ang mga produkto at serbisyo na ipoprodyus o lilikhain, (2) paano ipoprodyus ang mga produkto at serbisyo, at (3) para kanino ang mga produkto at serbisyong ipoprodyus? Sino nga ba ang nagdedesisyon sa mga problemang ito sa isang ekonomiyang gaya ng sa Pilipinas? Ang karaniwang tugon sa katanungang ito ay: sa pamamagitan ng pamahalaan. Hindi naman ito lubusang mali. Nagdedesisyon nga ang pamahalaan lalo na sa pagtugon ng mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 06: DISTRIBUSYON AT ALOKASYON
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Sumama ka na ba sa iyong ina o ama sa pamimili sa palengke? Kung oo, nagtataka ka ba kung paano pinepresyuhan ng mga tindero at tindera ang kanilang mga paninda? Malamang na iniisip mo na ito ay batay sa kanilang puhunan at inaasahang tubo para sa kanilang kita. Tama ka, pero hindi lamang ito ang mga konsiderasyon sa pagpepresyo. Mahalagang konsiderasyon din ang demand para sa mga produkto at suplay nito. Ngunit ano ang demand at suplay? Mahalaga din itong pag-usapan dahil ito ay nagdedetermina din ng distribusyon at alokasyon ng mga produkto at serbisyo kaya ang mga ito ang ating bibigyang pansin sa modyul na ito.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN