Filipino

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 19: Pagkilala ng Magkatulad at Magkasalungat na Ideya at Pagkuha ng Mahahalagang Puntos sa mga Pahayag
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Simula pa man ng iyong buhay mag-aaral sa unang baitang ay kinailangan nang ituro sa iyo ang pagkakatulad at pagkakaiba ng maraming bagay - mula sa kulay, hugis, at titik- upang ihanda ka sa pagbasa at pag-unawa sa mundong ginagalawan mo. Gayundin naman, sa karamihan ng dapat mong malaman at tandaan, hinubog na rin ang iyong kakayahan na bigyang-tuon ang mahahalagang puntos sa iyong naririnig o nababasa. Upang mahasa pa nang lubusan ang mga kakayahang ito, ihinanda ang mga aralin sa modyul na ito. Inaasahan na matatamo mo ang mga kasanayang nakapaloob sa bawat aralin nang sa gayon ay humusay ka pa sa pagbasa at pagsulat.


Project EASE FILIPINO 1 Modyul 18: Pagbibigay-Dahilan o Katwiran sa Kilos ng Kapwa at Pagpapahayag ng Sanhi at Bunga
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Hello! Isang masayang paanyaya sa mundo ng kaalaman ang hatid ng modyul na ito! Sa bawat pahina ay matututuhan mo ang sanhi at bunga ng mga kaganapan sa iyong paligid, paggamit ng salitang nagbibigay-pahiwatig sa kahulugan ng mahirap na salita, at pagtukoy sa mga detalye na sumusuporta sa pangunahing ideya – sa pamamagitan ng mga akdang may kaugnayan sa kolonyalismo at kamalayang panlipunan. Tayo na at samantalahin ang magandang pagkakataong ito!


Project EASE FILIPINO 1 Modyul 17: Walang Hadlang sa Pag-ibig
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Nakabasa ka na ba o nakarinig na ng mga kwento tungkol sa kalapating nagiging isang magandang dalaga? O tungkol sa pagpatag sa isang bundok sa loob lamang ng magdamag? O kaya naman ay tungkol sa trigong kagabi lamang itinanim pero ngayong umaga’y nakahain nang tinapay? Makikilala mo kaya ang isang mahal sa iyo kung isang hintuturo lamang niya ang makikita mo? Kawili-wili ang ganitong mga kwento, di ba? Ginigising ba ng ganitong mga kwento ang iyong haraya o imahinasyon? Nagiging natatanging karanasan ba ang pagbabasa para sa iyo? Tiyak iyon. Kung gayon, halika, maglakbay ka sa malalayong kabundukan at makipagsapalaran ding tulad ng mga tauhan sa koridong pinag-aaralan mo. Sa tulong ng modyul na ito, tuklasin mo ang hiwaga ng pag-ibig na di kayang pigilan ng libo mang hadlang. Pag-aaralan mo sa modyul na ito ang ikatlong bahagi ng koridong Ibong Adarna.


Project EASE FILIPINO 1 Modyul 16: Pagsulat ng Anekdota
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Kung sa mga naunang modyul ay naging seryoso ka habang binabasa mo ang mga aralin, sa modyul na ito ay medyo mapapangiti ka sapagkat di-seryoso ang mababasa mong teksto. Nais mong malaman kung bakit? Simple lang ang aking maisasagot.. Ang pagkadi-seryoso ng mababasa mong teksto ay isa sa mga katangian ng bagong akda na matututuhan mo. Ang tawag dito’y anekdota. Ngayon mo lang narinig ang salitang ito? Alam mo ba kung paano ito isinusulat? Mangyari, ang aralin sa modyul na ito ay nauukol sa pagsulat ng anekdota.


Project EASE FILIPINO 1 Modyul 15: Pagsasalaysay at Pagbuo ng mga Reaksyon sa mga Idea, Proposisyon at Panukala
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Saan tayo pupunta? Ipapasyal kita sa EDSA! Isa ito sa pinakamahabang lansangan sa Metro Manila. Iba’t ibang sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. Maraming matataas na gusali ang matatagpuan dito. Babalikan natin ang mga nakaraang pangyayari sa Epifanio de los Santos Aveñue o EDSA kaya marami kang makikilalang personalidad, matutuklasang alaala at matutunang aral mula sa ating kasaysayan. Sa tulong ng modyul na ito, masaya mong makikita ang kwento ng mga Pilipino tungkol sa People Power sa EDSA noong Pebrero 1986 at Pager Revolution ng EDSA DOS noong Enero 2001. Gagamitin rin natin ang paksang ito para matamo mo ang ilang kasanayang pangwika.


Project EASE FILIPINO 1 Modyul 14: Pagtukoy ng Pangunahing Kaisipan at Pagbuo ng Hinuha
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa pamamagitan ng pag-aaral ng modyul na ito magagawa mong maglakbay sa mga lugar na itinuturing na pamana ng mga Pilipino sa kasaysayang pandaigdig. Kasabay ng pag-aaral mo tungkol dito ang paglinang ng mga kasanayang pangwika, tulad ng pagkilala ng mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat, pagkilala at pagpapatibay ng isang ideya at pagbubuo ng hinuha mula sa isang impormasyon. Ginamit din sa modyul na ito ang mga tekstong informativ kaya malalaman mo rin ang mga katangiang dapat taglayin ng isang imformativ na teksto.


Project EASE FILIPINO 1 Modyul 13: Pagpapahayag ng Pakay/Motibo at Palagay, Pagbuod ng mga Impormasyon, Pagbabagong Morpoponemiko
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Ito ang pakay ng modyul na ito: ang sanayin ka sa pagtukoy sa motibo o pakay ng nagsasalita o ng mga manunulat ng iyong binabasang teksto. Gayundin, hahasain ka ng modyul sa pagbuo ng mga palagay o opinyon, kasiya-siya man o hindi. Aba, pati paglalagom ng mga ideya ay saklaw din nito. Itataas din ang iyong kamalayan sa mga pagbabagong nagaganap sa mga salitang Filipino dahilan sa paglalapi. Pagbabagong morpoponemiko ang tawag dito. Handa ka na ba, kaibigan? Sige, simulan mo na.


Project EASE FILIPINO 1 Modyul 11: Pagsulat ng Iba’t ibang Uri ng Liham
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Nakakatanggap ka ba naman ng liham mula sa iyong kaibigan? Natitiyak kong nasasayahan ka kapag nakakatanggap ka ng liham mula sa kanya. Bukod sa liham pangkaibigan, marahil nakatatanggap ka rin ng ibang liham na may mahalagang mensaheng ipinaaalam sa iyo. Tulad ng ibang akda, mahalagang maging maayos at malinaw ang isang liham. Sa modyul na ito, tuturuan kitang sumulat ng iba’t ibang uri liham. Bagama’t uso ngayon ang paggamit ng e-mail at text messaging sa paghahatid ng mensahe at naipadadala ito isang iglap lamang, mahalaga pa ring matutunan mo ang pagsulat ng liham. Tulad halimbawa ng pag-aaplay ng trabaho na makatutulong upang pormal mong maipabatid sa isang kompanya ang iyong intensyon sa isang posisyon. Sa pamamagitan naman ng liham-aplikasyon, nalalaman ng isang kompanya ang iyong kwalipikasyon para sa isang posisyon.


Project EASE FILIPINO 1 Modyul 10: Pagpapahayag ng Kaalaman sa mga Tekstong Narativ at Informativ
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Mahal na mag-aaral, siguro ay alam mo ang kahalagahan ng wika sa paghahatid ng informasyon. Sa pamamagitan ng wika tulad ng Filipino, naililipat sa iyo, bilang mambabasa, ang mayamang kaalaman tungkol sa iba’t ibang paksang malapit sa iyo kabilang ang edukasyon at kabuhayan, dalawang mahahalagang kaisipan. Gayundin ang usaping kalakalan at istatistiks at ang mga pagpapaliwanag na taglay ng teksto. Maaaring gumamit ng salita at pangungusap, maaaring gumamit ng mga bilang at numeriko o istatistiks sa paraaang pasulat o pasalaysay. Importanteng maging alerto ka sa mga paraan ng wika sa paghahatid sa iyo ng mga kaalaman sa pamamagitan ng modyul na ito. Tiyak sa aktibo mong pagtugon sa mga kahingian ng bawat aralin, marami kang matutuhang bago, kundi man, karagdagan sa dati mo nang alam.


Project EASE FILIPINO 1 Modyul 9: Pagsusuri at Pagtukoy sa Kaisipan, Mensahe at Damdamin sa Teksto
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Bagong kasanayan ang ituturo nito sa iyo tulad ng pag-unawa sa paksa ng teksto na iyong binabasa maging ang pagkuha ng pangunahing kaisipan nito. Matutulungan ka rin nitong maipaliwanag ang paksa ng iyong binabasang teksto sa pamamagitan ng pamagat, pangunahing kaisipan at mga pansuportang detalye. Makikilala mo rin ang mga pangungusap na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan / mensahe. Madaragdagan din ang iyong kaalaman sa uri ng teksto at higit sa lahat ang pagsusuri dito. Makakikilala ka ng isang bagong uri ng teksto pati na ang mga katangian nito. Ang dami, ano? Pero di bale, para sa iyo ito. Sige ituloy mo na.