Produktibo

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga 3 Yunit 2 Modyul 9: Mga Bagong Bayani
  |  Educational level: Year III

Description: 
Sa mga naunang modyul, natutuhan mo na mahalaga ang paggawa sapagkat bahagi ito ng misyong kaloob ng Diyos sa tao. Sa pamamagitan ng paggawa, nalilinang ng tao ang kanyang talino at napauunlad ang sarili.Bukod dito, nagagawa niyang maging produktibo at kapaki-pakinabang na kasapi ng pangkat.