Ang Lipunan

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga 3 Yunit 1 Modyul 1: Lipunan... Para Kanino Nga Ba?
  |  Educational level: Year III

Description: 
Nang likhain ng Diyos ang unang tao sa mundo, nakita Niya na hindi magiging maligaya at makabuluhan ang buhay nito kung walang makakasama. Dahil dito nilikha Niya ang unang babae upang maging katuwang nito sa pagsasagawa ng misyong ninais Niya para sa tao. Subalit hindi sapat na sila lamang dalawa. Pinagbilinan silang humayo at magpakarami. Sa paglipas ng panahon, dumami ang tao at dito na nagsimula ang pagkakaroon ng lipunan. Alam mo ba kung ano ang lipunan? Para kanino ito? Sa pagtunghay mo sa mga pahina ng modyul na ito, matutuklasan mo pa ang maraming bagay ukol sa lipunan, ang kahulugan at layunin nito sa buhay nating mga tao.