morpoponemiko

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 13: Pagpapahayag ng Pakay/Motibo at Palagay, Pagbuod ng mga Impormasyon, Pagbabagong Morpoponemiko
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Ito ang pakay ng modyul na ito: ang sanayin ka sa pagtukoy sa motibo o pakay ng nagsasalita o ng mga manunulat ng iyong binabasang teksto. Gayundin, hahasain ka ng modyul sa pagbuo ng mga palagay o opinyon, kasiya-siya man o hindi. Aba, pati paglalagom ng mga ideya ay saklaw din nito. Itataas din ang iyong kamalayan sa mga pagbabagong nagaganap sa mga salitang Filipino dahilan sa paglalapi. Pagbabagong morpoponemiko ang tawag dito. Handa ka na ba, kaibigan? Sige, simulan mo na.