pangunahing kaisipan at mga pantulong na detalye

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 9: Pagsusuri at Pagtukoy sa Kaisipan, Mensahe at Damdamin sa Teksto
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Bagong kasanayan ang ituturo nito sa iyo tulad ng pag-unawa sa paksa ng teksto na iyong binabasa maging ang pagkuha ng pangunahing kaisipan nito. Matutulungan ka rin nitong maipaliwanag ang paksa ng iyong binabasang teksto sa pamamagitan ng pamagat, pangunahing kaisipan at mga pansuportang detalye. Makikilala mo rin ang mga pangungusap na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan / mensahe. Madaragdagan din ang iyong kaalaman sa uri ng teksto at higit sa lahat ang pagsusuri dito. Makakikilala ka ng isang bagong uri ng teksto pati na ang mga katangian nito. Ang dami, ano? Pero di bale, para sa iyo ito. Sige ituloy mo na.