katwiran sa pagsalungat o pagsang-ayon sa isang ideya

Project EASE Filipino 1 Modyul 4: Ang Pagkilala at Pagbuo ng Iba’t Ibang Pangungusap
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa nakaraang modyul, natutuhan mo kung ano ang salita at paano ito nabubuo. Sa modyul na ito, matutuhan mo naman ang tungkol sa pangungusap. Naghanda ako ng mga aralin at gawain na makatutulong sa iyo upang lalo mong maintindihan ang paksa. Mayroon din itong mga pagsasanay upang lalo kang humusay sa pagbuo at paggamit nito.

 

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)