paglalapi

Project EASE Filipino 1 Modyul 3: Pagsusuri sa Kayarian / Kahulugan ng Salita Pagtukoy sa Sanhi at Bunga at Pagbibigay ng Alternativ na Pamagat
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Kung sa unang modyul, kaibigan, natutunan mo ang tungkol sa panghihiram ng mga salita, at sa pangalawang modyul ay natutunan mo ang tungkol sa mga ponemang Filipino pati na mga salitangmay diptonggo at klaster, sa modyul na ito mo naman matututunan ang tungkol sa mga pares minimal sa Filipino at ang pagbubuo ng salita mula sa punong salita sa pamamagitan ng paglalapi, pag-uulit, at pagtatambal. Hindi lang iyan, matututunan mo rin ang pagbibigay ng kahulugan ng mga salita batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap at magkakaroon ka ng kaalaman sa pagtukoy ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Matututunan mo rin ang pagbibigay ng kahulugan sa pamagat ng isang teksto na bibigyan mo ng isang bago o alternatibong na pamagat. O, eksayting di ba? Alam kong gusto mo nang pag-aralan ang modyul na ito.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)
FILIPINO 1