Araling Panlipunan

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 21: PAKIKIPAG-UGNAYANG ASYANO
  |  Educational level: Year II

Description: 
Habang papalaki ang mga pamayanan, paparami rin ang pangangailangan ng tao, kinakailangang mapabilis ang paggawa ng mga bagay na kailangan ng lahat. Walang pamayanan o bansa ang makapagsasabi na taglay nya ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Bawat isa ay may pagkukulang kung kaya kailangang makipagugnayan sa ibang bansa. Ito ang nagbigay-daan sa pagkakatatag ng iba’t ibang samahan sa Asya na humahangga sa iba pang dako ng daigidig gaya ng Pasipiko, Europa, Latin Amerika at Africa. Lahat ng kaganapang ito ang tatalakayin ng modyul na ito. May tatlong araling inihanda para sa inyo sa modyul na ito: • Aralin 1: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) • Aralin 2: Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) • Aralin 3: Asia-Europe Meeting (ASEM), Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC), at Asia-Africa Summit

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 20: MGA PANGUNAHING ISYU AT SULIRANIN NG ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Matutunghayan mo sa modyul na ito ang mga isyung kinakaharap ng Asya na maaari ring kinakaharap ng mga karatig-bansa sa buong mundo. Mahalagang maunawaan mo ang mga ugat ng pinagmulan ng isyu, suliranin, krisis at mga hakbanging isinagawa upang maisaayos ang kalagayan ng pamumuhay sa Asya. Lahat ng ito ay matatalakay at mapag-aaralan mo sa Modyul 21. May anim na araling inihanda para sa inyo sa modyul na ito: • Aralin 1: Karapatang Pantao • Aralin 2: Terorismo • Aralin 3: Populasyon, Likas na Pinagkukunang-Yaman at Kapaligiran • Aralin 4: Ang Nagbabagong Kalagayang Panlipunan ng mga Kababaihan sa Asya • Aralin 5: Ang “Human Immuno-Deficiency Virus” (HIV) / “Acquired Immune Deficiency Syndrome” (AIDS) • Aralin 6: Globalisasyon

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 18: EHEM... POLITIKA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa modyul na ito tatalakayin ang papel na ginampanan ng pulitika sa paghubog ng Asya at sa pamumuhay ng mga Asyano. Susuriin din ang iba’t-ibang uri ng pamahalaan, organisasyon at leader-pulitikal sa Asya upang magkaroon ng malinaw na larawan ng pulitikal na kalagayan ng Asya at ng mga epekto nito sa karaniwang mamamayang Asyano. May tatlong araling inihanda para sa inyo sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Pulitika at Uri ng mga Pamahalaan sa Asya Aralin 2: Kaganapang Pulitikal at mga suliraning humubog sa Asya Aralin 3: Mga kilalang Leader-Pulitikal at Organisasyon sa Asya

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 17: ANG ASYA SA KASALUKUYANG PANAHON: ISANG PANIMULA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Napag-aralan mo na ang iba’t ibang pangyayari sa nakalipas ng kontinente ng Asya. Ngunit hindi natin maikakaila na ang mga pangyayari sa aksalukuyan ay mayroon ding napakalaking epekto sa tunguhin ng Asya. Ang intensyon sa modyul na ito ay upang mabigyan ka ng isang panimula sa mga pangyayaring naganap na may tuwiran o di tuwirang epekto sa kalakhan ng Asya. May tatlong araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Cold War Aralin 2: Ang Asya sa Pamayanang Global Aralin 3: Ang Populasyon Kasama dito ang mga pangyayaring may politikal at ekonomikong implikasyon.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 16: SINING NG TEATRO AT ANG MARTIAL ARTS SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Ang naging kontribusyon ng mga Asyano sa larangan ng sining ay hindi matatawaran. Naging bahagi na ang sining at palakasan ng pang araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang Asyano. Ang kanilang kultura at tradisyon ay labis na naimpluwensiyahan ng uri ng sining na umiiral sa iba’t-ibang bansa sa Asya na di naglaon ay nagging sagisag na rin ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansa. Samantala ang palakasan ay nagging isang daan upang magkabuklod-buklod ang mga mamamayang Asyano. Ang nakaraang Ika-23 Souteast Asian Games na isinagawa sa Pilipinas ay isang patunay ng pagpapahalagang ibinibigay nila sa larangan ng isport at palakasan. Di na mabilang ang mga Asyanong nagging matagumpay, hinangaan at dinakila sa iba’t-ibang palaro. Sila ay nagsilibing inspirasyon upang patuloy na magkaisa at magnais ng kapayapaan ang lahat ng mamamayan sa Asya.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 15: ANG EKONOMIYA SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
“Economic Miracle”, iyan ang madalas na sinasabi kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa ekonomiya ng Asya. Bakit? Marami ang hindi makapaniwala sa mabilis na pag-unlad ng rehiyon. Sa dami nga namang pinagdaanang krisis ng rehiyon kagaya ng pananakop, digmaan, kalamidad, at iba pa, hindi madaling tanggapin ng iba na parang himalang agad na nakabangon ang Asya. Bagama’t may mga bansa pa ring mabagal ang pag-unlad, higit na nakararami ang patungo sa landas ng pag-unlad. Ano na nga ba ang kalagayan ng ekonomiya ng Asya sa kasalukuyan? Malalaman mo ang kasagutan matapos mong mapag-aralan ang modyul na ito. May araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Katangian ng Ekonomiya ng Asya Aralin 2: Ang Pagpapaunlad sa Ekonomiya ng Asya Aralin 3: Antas ng Pagsulong at Pag-unlad sa Asya Aralin 4: Ekonomiya ng Asya sa Ngayon Aralin 5: Neo-kolonyalismo

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN II

Modyul 15 : Ang

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 15: ANG EKONOMIYA SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
“Economic Miracle”, iyan ang madalas na sinasabi kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa ekonomiya ng Asya. Bakit? Marami ang hindi makapaniwala sa mabilis na pag-unlad ng rehiyon. Sa dami nga namang pinagdaanang krisis ng rehiyon kagaya ng pananakop, digmaan, kalamidad, at iba pa, hindi madaling tanggapin ng iba na parang himalang agad na nakabangon ang Asya. Bagama’t may mga bansa pa ring mabagal ang pag-unlad, higit na nakararami ang patungo sa landas ng pag-unlad. Ano na nga ba ang kalagayan ng ekonomiya ng Asya sa kasalukuyan? Malalaman mo ang kasagutan matapos mong mapag-aralan ang modyul na ito. May araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Katangian ng Ekonomiya ng Asya Aralin 2: Ang Pagpapaunlad sa Ekonomiya ng Asya Aralin 3: Antas ng Pagsulong at Pag-unlad sa Asya Aralin 4: Ekonomiya ng Asya sa Ngayon Aralin 5: Neo-kolonyalismo

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 13: Edukasyon sa Asya
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa komperensya noong 1990 ng Education for All (EFA), napagkaisahan ng mga dumalo na pagsapit ng taon 2000, lahat ng mga kabataang nasa gulang ay tapos na ng mababang paaralan. Ngunit noong taong 2000, 104 milyon na kabataan na nasa edad ang hindi pa rin nakapag-aral, 57% rito ay mga kabataang babae at 97% ay nagmumula sa papaunlad pa lamang na mga bansa--karamihan sa Timog Asya at sa Sub-Saharan Africa. Ang ibinigay ng UN sa kanilang Millennium Development goals ay mas makatotohanan bagamat mahirap din naman—na pagsapit ng taong 2015 ang lahat ng mga bata sa lahat ng panig ng mundo ay dapat na nakatapos na ng buong kurso ng mababang paaralan o edukasyong primarya (primary education) o elementarya.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 12: SISTEMANG PULITIKAL SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa modyul na ito ay pag-aaralan natin ang mga sistemang pulitikal na itinatag ng mga Asyano. Tatalakayin sa modyul na ito ang mga sumusunod na aralin: Aralin 1: Mga Uri ng Pamahalaan sa Asya Aralin 2: Ang Sistemang Pulitikal ng Ilang Bansa sa Asya Aralin 3: Mga Katangian ng Mabuting Pinuno

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 11: PAMILYANG ASYANO
  |  Educational level: Year II

Description: 
Kumusta ka na? Handa ka na ba sa ating talakayan? Ang paksang ating tatalakayin sa modyul na ito ay hindi malayo sa iyong personal na karanasan sapagkat bahagi ka nito. Ito ay tungkol sa pamilya at sa pamilya pa ng ibang Asyano. Dito ay tutuklasin natin kung ang ating pamilya, ang pamilyang Filipino, ay tulad rin o naiiba sa iba pang pamilyang Asyano. Susuriin natin ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba-iba. Sino sino kaya ang bumubuo sa kanila? Katulad din kaya ng tungkulin ng bawat miyembro sa ating pamilya ang kanilang mga miyembro? Nahaharap din kaya sila sa mga suliraning katulad ng kinakaharap ng mga pamilyang Filipino. Iyan at iba pa ang matutunan natin dito sa modyul na ito. Kaya’t halika na at simulan na natin ang ating pag-aaral.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN