pagpapahalagang pilipino

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga III Modyul 14: Mga Pagpapahalagang Pilipino Tungo sa Kaunlaran
  |  Educational level: Year III

Description: 
Ang modyul na ito ay sadyang binuo upang maunawaan mong mabuti ang mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapahalaga III kahit hindi ka makapasok sa paaralan nang regular.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA