Karapatan at Tungkulin bilang Pilipino

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 23:ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO, MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN
  |  Educational level: Year I

Description: 
Bago mo simulan ang modyul na ito, inaasahan na mayroon ka nang kaalaman hinggil sa Saligang-Batas at ang kahalagahan nito. Kailangan iyon upang lalo mong mapahalagahan kung bakit kailangang malaman mo ang mga tatalakaying tanong sa modyul na ito: Ikaw ba ay Pilipino? Bakit mo nasabing ikaw ay Pilipino? Anu-ano ang iyong mga karapatan at tungkulin bilang Pilipino? May walong aralin sa modyul na ito: Aralin 1 – Ako ay Mamamayang Pilipino Aralin 2 – Ang Karapatang Pantao Aralin 3 – Ang Aking Mga Karapatan Bilang Pilipino Aralin 4 – Mga Bata at ang Kanilang mga Karapatan Aralin 5 – Mga Kababaihan at ang Kanilang Karapatan Aralin 6 – Mga Manggagawa at Kanilang mga Karapatan Aralin 7 – Ang Aking Mga Tungkulin Bilang Pilipino Aralin 8 – Ang Pakikilahok sa Lipunan Bilang Mamamayan

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I