Pamahalaan ng Pilipinas

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 21: PAMAHALAAN AT KAPANGYARIHAN
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, pagtutuunan natin ng pansin ang pag-aaral tungkol sa pamahalaan ng Pilipinas: ang iba’t ibang mga sangay nito, ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga pinuno, at iba pang mga kaalaman na makatutulong sa mas malalim na pagkakaunawa mo sa pamahalaan ng Pilipinas. May limang aralin kang haharapin: Aralin 1: Ang Balangkas ng Pamahalaang Pilipinas Aralin 2: Ang Sangay Tagapagpaganap Aralin 3: Ang Sangay Tagapagbatas Aralin 4: Ang Sangay Tagahukom Aralin 5: Ang Mga Komisyong Konstitusyonal Aralin 6: Ang Pamahalaang Lokal

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I