Project EASE FILIPINO III Modyul 7 : Pagsusuri ng Tula Batay sa Teoryang Imahismo

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year III

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO III Modyul 7 : Pagsusuri sa Tula Batay sa Teoryang Imahismo

 

Ano ang matututunan mo?

   Nailalapat ang iba’t ibang pananaw alinsunod sa tiyak na teoryang pampanitikan

Paano mo gagamitin ang modyul na ito?

    Ang modyul na ito ay magsisilbing pansariling gabay mo tungo sa iyong pagkatuto.
Gagamitin mo ito bilang patnubay sa tulong ng mga tuntunin na nakalahad dito upang maging
maayos at makabuluhan ang iyong paggamit. Kailangang unawain mong mabuti at maging malinaw
sa iyo ang mga gawain.

    Narito ang mga bagay na dapat mong isaalang-alang sa paggamit ng modyul na ito.

1. Sagutin mo ang Panimulang Pagsusulit o ang bahaging Ano Na Ba ang Alam Mo?
2. Iwasto mo ang iyong mga sagot gamit ang susi sa pagwawasto na nasa iyong guro.
3. Isagawa mo ang panimulang gawain o ang bahaging Alamin Mo…May malaki itong
    kaugnayan sa babasahin mong akda.
4. Basahin at pag-aralan mong mabuti ang nilalaman ng dalawang tula.
5. Isagawa mo ang kaugnay na mga gawain sa bahaging Mga Gawain sa Pagkatuto.
    Nakalahad dito kung paano mo ito isasagawa. Iniangkop ito sa mga kasanayang dapat
    mong matutunan.
6. Ang mga bahaging Palalimin mo… Gamitin mo… at Lagumin mo… ay magpapatunay
    kung naragdagan ang iyong kaalaman. Isagawa mo ito nang maayos.
7. Sagutin mo ang bahaging Subukin mo… at Gaano Ka Na Kahusay? Kunin mo ang susi sa
    pagwawasto sa iyong guro. Maging matapat ka sana sa pagwawasto.
8. Tulad ng nasabi ko sa iba pang modyul, ang modyul na ito ay kaibigan mo kung kaya’t
    ingatan mo ito at gamitin nang wasto. Sagutin mong mabuti. Huwag mo itong susulatan.
    Gumamit ka ng hiwalay na papel o notbuk sa iyong pagsagot.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Fil III Modyul 7 Pagsusuri ng Tula Batay sa Teoryang Imahismo.pdf250.05 KB
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license